icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Brønnerud skole   ›   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Grunnskolen - fellesinformasjon   ›   Reglement for orden og oppførsel
  

Kommunal forskrift om reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen

Den 21.01.2015 vedtok hovedutvalg for oppvekst- og kultur en forskrift om felles reglement for orden og oppførsel i Ås-skolen. Reglementet ble revidert 22.08.2018.

In English

Vedtatt i hovedutvalget for oppvekst og kultur 21.01.2015  og endret av hovedutvalg for oppvekst- og kultur 22.08.2018, med hjemmel i lov 17.07.1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregåande opplæringa (opplæringsloven) § 9 A-10

§ 1 Formål
Reglementet skal bidra til å oppfylle Ås-skolens målsetting om et arbeids- og læringsmiljø preget av ro, orden, respekt, faglig konsentrasjon og inkludering.

§ 2 Virkeområde
Reglementet gjelder for grunnskolene i Ås kommune.

Reglementet gjelder når skolene har ansvar for elevene. Det vil si i alle typer undervisningslokaler, fellesrom og utearealer og når elevene har undervisning andre steder enn på skolens område, for eksempel leirskoler og skoleturer.

Reglementet gjelder også på skoleveien, herunder skoleskyss. Skoleveien er i utgangspunktet foreldrenes ansvar, men skolen kan gi sanksjoner i forhold til oppførsel og opptreden som ikke kan aksepteres.

Mobbing eller andre krenkelser som skjer utenfor skoletiden, og som har bakgrunn i skolesituasjonen eller setter preg på den, vil kunne omfattes av ordensreglementet. Dette gjelder også for mobbing i det digitale rom.

I tillegg til dette reglementet gis den enkelte skole myndighet til å gi utfyllende regler for orden og oppførsel. Det kommunale ordensreglementet er overordnet den enkelte skoles regler for orden og oppførsel.

§ 3 Vurdering av elevens orden og oppførsel (atferd)
Vurdering i orden og oppførsel skal foretas ut fra reglene om orden og oppførsel i dette reglementet, samt i skolens lokale ordensregler. Elevens orden og oppførsel kan ikke vurderes ut fra andre vurderingsgrunnlag enn dette.

Gjelder kun for ungdomsskolen:
Karakterene i orden og oppførsel vil som hovedprinsipp bli satt ned ved gjentatte brudd på en eller flere regler. Karakterene kan også settes ned ved enkelthendelser dersom det gjelder et spesielt grovt brudd på reglementet.

§ 4 Regler som er grunnlag for vurdering av orden og oppførsel

Orden:

Elevene skal

 • møte presist

 • møte forberedt til undervisningen

 • ha med nødvendig utstyr

 • gjøre arbeid til rett tid og overholde frister

 • holde orden

 • ta godt vare på skolens eiendeler

Brudd på disse reglene kan føre til nedsatt ordenskarakter på ungdomsskolen.

Oppførsel:

Elevene skal vise alminnelig god oppførsel, herunder

 • være til stede i opplæringen

 • delta aktivt i undervisningen

 • behandle alle medelever, ansatte og andre som elevene møter i skolehverdagen med respekt

 • bidra til et godt læringsmiljø

 • rette seg etter beskjeder fra skolens ansatte

 • vise nettvett og følge IKT- reglement for elever i Ås kommune og skolens regler for bruk av mobiltelefoner, datautstyr og annet digitalt utstyr.

 • følge skolens regler for bruk av hjelpemidler og spesialutstyr

Oppførsel og opptreden som ikke aksepteres:

 • krenkende adferd

 • mobbing, gjelder også for sosiale medier og «digital mobbing».
  Gjelder også for mobbing eller andre krenkelser som skjer utenfor skoletiden og som har bakgrunn i skolesituasjonen eller setter preg på den

 • bildetaging/ publisering/ spredning av bilder uten samtykke

 • utøve eller true med fysisk vold

 • fuske eller forsøke å fuske

 • ha med, bruke eller være påvirket av alkohol, narkotika eller andre rusmidler, samt bruk av tobakk, snus og e-sigaretter

 • ha med våpen og/ eller andre farlige gjenstander/ våpenlignende gjenstander

 • bruke plagg som helt eller delvis dekker ansiktet

Brudd på disse reglene kan føre til nedsatt oppførselskarakter på ungdomstrinnet.

Merknad:

Fusk eller forsøk på fusk under eksamen medfører annullering av eksamen. Eleven vil miste standpunktkarakteren i faget, jf. forskrift til opplæringsloven § 3-37. Det får ikke innvirkning på orden- eller oppførselskarakter.

§ 5 Tiltak mot brudd på ordensreglementet - sanksjoner
Ås-skolen vil benytte følgende sanksjoner ved brudd på reglene for orden og oppførsel:

a. anmerkning

b. muntlig advarsel til elev

c. skriftlig melding til foreldre/foresatte

d. inndragelse av gjenstander som ikke er tillatt eller farlige, eller brukes i strid med ordensreglementet. Foresatte kontaktes og må hente inndratte gjenstander

e. ved fusk eller forsøk på fusk under prøver blir prøven annullert og kan medføre manglende karaktergrunnlag i faget

f. møte opp før skoletid/sitte igjen etter skoletid

g. elev kan kun oppholde seg på begrensede områder av skolens areal (ute/inne)

h. ekstra oppsyn av elev

i. bortvisning fra undervisningen for enkelttimer eller for resten av dagen, jf. opplæringsloven § 9 A-11

j. bortvisning fra undervisningen for lengre tid enn resten av skoledagen - inntil tre dager på 8.–10. årstrinn, jf. opplæringsloven § 9 A-11

k. midlertidig eller permanent klasse-/gruppebytte

l. midlertidig eller permanent skolebytte (oppll. § 8-1)

m. nedsatt karakter i orden eller oppførsel kan forekomme etter alvorlige enkelthendelser

Fysisk refsing og kollektiv avstraffelse er ikke tillatt.

Eleven plikter å overholde ilagte sanksjoner. Ved manglende overholdelse kan eleven ilegges ytterlige sanksjoner.

§ 6 Straffbare forhold
Skolen skal kontakte politiet ved straffbare forhold.

§ 7 Erstatningsansvar
Ved skade eller skadeverk på skolens eiendom eller utstyr kan eleven og/ eller elevens foreldre/ foresatte bli erstatningsansvarlige, jf. skadeerstatningsloven § 1-2.  Det samme gjelder ved tap av undervisningsmateriell.

§ 8 Saksbehandling ved bruk av sanksjoner
Ved bruk av sanksjoner gjelder følgende saksbehandlingsregler:

 • Skolen skal sørge for at avgjørelsen tas på et forsvarlig grunnlag.

 • Eleven skal ha fått mulighet til å forklare seg muntlig for den som skal ta avgjørelsen.

 • Avgjørelsen skal begrunnes (ved avgjørelse av særlig betydning skal begrunnelsen gis skriftlig).

 • Før avgjørelse om bortvisning blir fattet, skal skolen ha vurdert om det er mulig å bruke andre reaksjoner eller hjelpetiltak.

 • Foreldre/ foresatte skal varsles når sanksjoner iverksettes.

 • Foreldre/ foresatte til elever på årstrinnene 1-7 skal varsles før det blir satt i verk bortvisning for resten av dagen.

Sanksjonene under § 5 punkt f, g, h, i, j, k, l og m er å anse som enkeltvedtak, og må i tillegg følge saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven.

§ 9 Ikrafttredelse
Denne forskrift er gjeldende etter vedtak Hovedutvalg for oppvekst- og kultur 21.01.2015. Revidert av Hovedutvalg for oppvekst og kultur 22.08.2018.

Utskriftvennlig versjon