icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Tjenester   ›   Skole og utdanning   ›   Liste over barneskoler og ungdomsskoler   ›   Brønnerud skole   ›   Aktuelt
Logo Brønnerud skole_800x478
  

Velkommen til Brønnerud skole -

- til dere som har barn som starter på 1.trinn og til dere som flytter hit og har barn som kommer fra andre skoler.

Første skoledag er en stor og viktig begivenhet i et barns liv. Barneskoleårene har stor betydning for barnets utvikling og framtid. Denne viktige oppgaven har skolen i samarbeid med hjemmet. Vi ønsker å legge til rette for god sosial og faglig læring for den enkelte elev og utfra den enkelte elevs forutsetning.

Brønnerud skole har et stor og variert uteområde med god plass for lek, aktiviteter og sport.

Vi bruker skolens egen skolehage og områder i nærmiljøet som Vollskogen, Nordskogen, Årungen og NMBU som viktige arenaer i undervisningen. Det er spennende omgivelser for nysgjerrige og aktive elever som bruker alle sansene og hele seg i læringsarbeidet.

Brønnerud skole er en liten skole i antall elever, men skolen har stor betydning for lokalmiljøet.

Skoleområdet fungerer som lekeplass og arena for sport og aktiviteter også utenom skoletiden.

Etter skole- og SFOtid og i skolens ferier er lekeapparater, buldrevegg, bordtennisbord, volleyballbane, fotballbaner, håndballbane, basketbane og skatepark tilgjengelig for alle som bor i lokalmiljøet.

Ved arrangementer og merkedager er skolen møteplass for de som bor i denne delen av Ås kommune. I samarbeid med foreldre og lokalmiljø ønsker vi å skape et oppvekstmiljø der barn trives, føler tilhørighet og får gode utviklingsmuligheter.

Skolen har romslige lokaler og mange bygninger på skoleområdet.

Hovedbygget inneholder klasserom, grupperom, SFO, bibliotek, rom for mat og helse (kjøkkenet), musikk- og dramarom (mediateket), personalrom, møterom og kontorer.

Aktivitetsbygget inneholder gymsal, kunst- og håndverksavdeling og band rom (musikk).

Den gamle skolebygningen er nå en barnehageavdeling tilhørende Søråsteigen Barnehage.

Låven, brukes som arbeidsrom og lager i forbindelse med arbeidet i uteskolen og skolehagen.

Det gamle herredshuset fra 1849  ble ødelagt av brann i 2002. Huset er ikke i bruk for tiden,  men frivillige organisasjoner samarbeider om planer for restaurering av huset.

Skolestruktur og klasseorganisering. Det er fra 21 til 9 elever på de ulike  klassetrinnene.

I 2015 har vi hatt en elevtallsvekst på mer enn 20%. Det er noe ujevne tall de nærmeste årene, men i følge prognosene skal vi fortsette å vokse  framover mot år 2020. Så langt har veksten  vært størst på småtrinnet. Etter å ha justert noe på klasseorganiseringen forrige skoleår, er vi nå i en endring til en organisering med trinndelte klasser. Fra august 2016 vil 1.-5. trinn være trinndelte klasser. Elevtallet på 6. og 7.trinn er lavt så de vil ha en kombinert modell  med endel av undervisningen som trinn og noe som en felles klasse.

Leksetid. For elevene på 5.-7.trinn er det tilbud om leksetid etter skoletid en dag i uka.

SFO er tilbud for elevene på 1.-4.trinn, og for funksjonshemmede barn på 5.-7 trinn.

Basen for SFO er i hovedbygget der elevene på 1.-4.trinn har sine klasserom og garderober. Overgangen mellom skoledagen og SFO-dagen skjer når skoledagen avsluttes og SFO-personalet overtar ansvaret for elevene og aktivitetene. SFO har varierte aktivitet ute, i hovedbygget og i aktivitetsbygget. Se egen informasjon om SFO på Brønnerud.

Skolemiljø. Foreldre og skolen samarbeider for å skape et godt skole- og lærings miljø der ingen elever blir utestengt, krenket eller mobbet. Vi legger vekt på at alle elevene kjenner hverandre og har ulike fellessamlinger, aktivitetsdager, tema og prosjekter der elever samarbeider i grupper på tvers av klasser og alder.

Skolen har romslige og gode lokaler. Vi har et stort uteområde med gode aktivitetsmuligheter. Elevrådet, FAU og Samarbeidsutvalget arbeider aktivt med utviklingen av uteområdet. Nytt er en flott buldrevegg (klatrevegg) og skatepark som foreldre/FAU har gjort en stor dugnadsinnsats på for å få på plass.

Familiegrupper. Når eleven starter på 1.trinn deles de inn i grupper som møtes hjemme hos hverandre i løpet av skoleåret. Gjennom samlingene blir barn og foreldre bedre kjent med hverandre. Familiegruppene fortsetter å møtes i skoleårene opp gjennom barneskolen.

Faddere. Elevene på 6.trinn er faddere for elevene på 1.trinn. Målet med fadderordningen er å skape trygghet og sosialt fellesskap på tvers av aldersgruppene i skolemiljøet.

Trivselsledere Elever på 4.-7.trinn kan bli trivselsledere. De velges for en periode etter et sett kriterier. Trivselslederne er gode forbilder i skolemiljøet. De setter i gang aktiviteter i friminuttene og alle kan være med. Trivselslederne deltar på lekekurs og får opplæring i å lede ulik type lek, spill og andre aktiviteter på en inkluderende måte.

Klær og fottøy må være tilpasset vær og årstid. Vi har mye uteaktivitet gjennom hele året. For å trives med å være ute, er det viktig å ha tørre og passende klær. Det anbefales å ha ekstra klær i garderoben. Alle bruker innesko for å få et renere innemiljø.

Skolemelk og skolefrukt. Elevene tilbys abonnement på skolemelk og skolefrukt. Den enkelte familie bestiller på internett og betaler for sitt barn.

Trafikksikkerhet. Skolevei- og skoleskyss. Det er gratis skoleskyss for elever på 1.trinn som har lengre skolevei enn 2 km. For elevene på 2.-7.trinn er grensen 4 km. Det er fint om de nye elevene trener på å ta bussen før de begynner på skolen. Ta kontakt med skolens kontor hvis det er spørsmål om skoleskyssen.

Enkelte strekninger er vurdert som trafikkfarlige og gir elevene rett til gratis skoleskyss også når avstanden er kortere enn 2 km/4 km. I forbindelse med byggeaktivitetene på universitet, gis det gratis skoleskyss til elevene som bor øst for skolen og som bruker riksveien som skolevei. Gratis skoleskyss gjelder skoletiden og ikke til og fra SFO. Skolen oppfordrer flest mulig til å gå eller sykle til skolen.

Det er gang- og sykkelveier til skolen fra en del områder. Det betyr at en stor del av elevene trygt kan gå og sykle til skolen. Det er sosialt og gir god fysisk aktivitet. Foreldre oppfordres til å lage følgegrupper som går sammen til skolen. Foreldre som kjører sine barn til skolen, oppfordres til å bruke busslomma eller skolens parkeringsplass til stopp og gjennomkjøring. Det gir en tryggere trafikkavvikling.

Skole-hjem-samarbeid. Skolens rådsorganer.

Foreldrerådet ved skolen består av alle foreldrene ved skolen. Foreldrerådets årsmøte avholdes i løpet av september hvert år.

Foreldrekontakter velges fra hver klasser og fra SFO på høstens foreldremøter.

FAU. På Foreldrerådets årsmøte velges leder og nestleder som sammen med de øvrige foreldrekontaktene utgjør FAU (Foreldrerådets arbeidsutvalg)

FAU har 2 representanter i skolens Samarbeidsutvalg / Skolemiljøutvalg (SU/SMU)

Samarbeidsutvalget (SU) er skolens øverste rådsorgan og består av 2 foreldrerepresentanter,

2 elevrådsrepresentanter, 3 ansatte og 1 politisk valgt representant (utnevnt av HOK) og rektor.

Skolemiljøutvalget (SMU) :samme sammensetning som SU, men med 1 ansattrepresentant.

Kontakt mellom skole og hjem. Kontaktlærer Utviklingssamtaler. Foreldremøter.

Kontaktlærer. Alle elevene har en kontaktlærer som har et spesielt ansvar for sine kontaktelever og kontakten med hjemmet. Kontaktlærer er primærkontakten for sine elever og som foreldre kontakter hvis dere har spørsmål eller noe dere ønsker å ta opp med skolen.

Kontaktlærer innkaller til utviklingssamtaler to ganger i skoleåret. Som hovedregel ønsker skolen at eleven deltar. Kontaktlærer sender et forberedelsesskjema til hjemmet før samtalen.

Foreldremøter. Det er vanligvis 2-3 foreldremøter i løpet av skoleåret. Foreldremøtene planlegges og gjennomføres i samarbeid mellom FAU/foreldrekontaktene og skolen.

Mappe eller mobil. 1.trinnselevene får utdelt en mappe der viktige meldinger fra hjemmet kan legges. Den enkleste kommunikasjonen er å bruke e-post eller SMS-Mobilskole og brukes f.eks til å melde om sykdom eller ved gyldig fravær som f.eks  lege eller tannlegebesøk.

Annet fravær. Dersom foresatte søker om permisjon fra undervisningen for eleven, gjøres det på et eget skjema som finnes på skolens hjemmeside. Elevene har rett og plikt til undervisning og kan derfor ikke tas ut fra undervisningen uten å ha søkt og blitt innvilget permisjon.

Skolen og hjemmet har et fellesansvar for opplæringen og for at den enkelte elev får et best mulig utbytte av undervisningen.

Vi lykkes best gjennom gjensidig og godt samarbeid.

Velkommen til Brønnerud skole.

Brønnerud skole, mai 2016
Torbjørg Refsnes Jørgensen
Rektor

Skolens adresse, telefon, e-post:

Brønnerud skole, Drøbakveien 63, 1430 Ås

Telefon: Skolens kontor: 64 97 42 00, SFO: 906 42 269

E-post: bronnerud.skole@as.kommune.no 

Last ned teksten i utskriftsvennlig format her. (DOC) (PDF)
Logo Brønnerud skole_800x478.jpg